Kompleksowe Instalacje Elektroenergetyczne

ELEKTROBUDOWA realizuje kompleksowe instalacje elektroenergetyczne w zakresie projektowania, zarządzania projektem, kompletacji dostaw materiałów i urządzeń (w tym własnych urządzeń produkowanych w krajowych zakładach produkcyjnych), montażu instalacji elektroenergetycznych NN, SN i WN oraz montażu instalacji AKPiA, testów i pomiarów pomontażowych, rozruchu, przekazania do eksploatacji oraz prowadzenia eksploatacji instalacji elektroenergetycznych.
 


 

Projektowanie kompleksowych instalacji elektroenergetycznych

Oferta obejmuje opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, kosztorysowej i formalno-prawnej dla niemal wszystkich nowobudowanych, modernizowanych i remontowanych obiektów dostosowanej do rodzaju i charakteru obiektu.

Zarządzanie projektem dla energetyki i budownictwa

Inwestycje realizowane w energetyce i przemyśle ze względu na skalę i poziom skomplikowania wymagają szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania projektami.

ELEKTROBUDOWA posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami w zakresie instalacji elektroenergetycznych oraz systemów automatyki.

Spółka zatrudnia project managerów (w tym kierowników robót, kierowników kontraktu, kierowników projektu, kierowników budowy oraz inżynierów budowy) przygotowanych do swej roli poprzez odpowiednie wykształcenie, w tym z dziedziny zarządzania projektami oraz wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami na licznych budowach w kraju i zagranicą.
 

Kompletacja dostaw materiałów i urządzeń

Realizujemy dostawy z własnych zakładów produkcyjnych, jak również zewnętrznych dostawców, w tym z zagranicy.
 

Montaż instalacji elektroenergetycznych NN, SN, WN i AKPiA

Posiadamy bogate doświadczenia w prowadzeniu prac montażowych.

Dysponujemy niepowtarzalnym w kraju potencjałem montażowym - zatrudniamy kilkuset wysoko wykwalifikowanych monterów, elektryków i spawaczy.

Zatrudniamy kierowników robót i wysoko wykwalifikowanych montażystów: monterów, elektryków i spawaczy.
 

Testy i pomiary pomontażowe, rozruch, przekazanie do eksploatacji

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu testów i pomiarów pomontażowych. Wykonujemy rozruch instalacji oraz bierzemy udział w rozruchach kompletnych obiektów.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pomiarowców.
 

Oferujemy:
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń nN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń SN, w tym pomiary stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji i urządzeń WN, w tym pomiary stanu izolacji, pomiary przy wymuszeniach wartości pierwotnych, pomiary ochrony przeciwporażeniowej, pomiary parametrów elektrycznych urządzeń, próby funkcjonalne,
 • pomiary pomontażowe oraz okresowe dla instalacji uziemiających oraz odgromowych,
 • konfiguracja oraz sprawdzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • próby funkcjonalne pól rozdzielnic oraz układów rozdzielnic nN, SN i WN,
 • uruchomienia i rozruchy instalacji elektrycznych, w szczególności ocena instalacji i urządzeń pod kątem możliwości pierwszego uruchomienia, opracowywanie planów i programów rozruchów, prowadzenie lub uczestnictwo w próbach rozruchowych, przeprowadzanie ruchów próbnych urządzeń, ocena wyników prób ruchowych, korygowanie ustawień automatyk z uwzględnieniem stanów rzeczywistego obciążenia, przekazywanie obiektów do eksploatacji,
 • badanie linii kablowych NN oraz SN, a także badania diagnostyczne,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń energetycznych w zakresie elektrycznym,
 • przeglądy okresowe instalacji i urządzeń nN, SN, WN,
 • pomiary urządzeń oraz aparatury elektrycznej takiej jak przekładniki, wyłączniki, transformatory o różnych poziomach napięć i prądów,
 • doradztwo techniczne,
 • wzorcowanie urządzeń pomiarowych,
 • prowadzenie przeglądów i serwisu urządzeń produkcji własnej.